ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

01.13.5163946_ Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης

Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 19373/02-03-2023 Απόφασης Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τα Υποέργα 4-8 «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5163946 και τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης» και Κωδικό πράξης 2022ΣΕ11910010

Tropop 2023.04.06_TropopoiisiApofasisDiexagogisDiagonismou

2023.04.05_Perilipsi Diakiryxis Yp_4-8_5163946_Tropop

1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών : νέα ημερομηνία: 07/04/2023 και Ώρα: 11:00.

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» : νέα ημερομηνία την 11/04/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ.

 

 

 

 

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τα Υποέργα 4-8 «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5163946 και τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης» και Κωδικό πράξης 2022ΣΕ11910010, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.707.750,00 €.

 

2023.03.02_Apofasi-Tefchos Diakiryxis_Yp. 4-8_5163946_KIMDIS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2023.03.02_Perilipsi Diakiryxis Yp_4-8_5163946

 

01.04.2022_Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5163946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

2022.04.01_Apofasi Entaxis_1757